Obaveštenje u vezi sa informacijama koje se pružaju prilikom prikupljanja podataka o ličnosti od lica na koje se odnose

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge La Fantana d.o.o. Beograd, Patrijarha Dimitrija 12g Beograd – Rakovića, MB 17535480, koga zastupa generalni direktor Igor Bosančić ( u daljem teksu : Rukovalac ), poštujući zakonske obaveze iz člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( „ Sl. Glasnik RS „ br. 87/2018 ), ispunjavajući svoju obavezu kao rukovaoca u svojstvu pravnog lica, objavljuje sledeće :

O B A V E Š T E NJ E

u vezi sa informacijama koje se pružaju u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti od lica na koje se odnose

 • Rukovalac je u pravnom prometu identifikovan sledećim podacima :
  • Naziv : Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge La Fantana d.o.o. Beograd
  • Adresa sedišta : Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd – Rakovica
  • Matični broj : 17535480
  • Poreski identifikacioni broj : 103228707
  • E-mail adresa : office@lafantana.rs
  • Kontakt telefon : 011/30-52-600;
 • svrha nameravane odrade podataka je omogućavanje preduzimanja legitimnih radnji Rukovaoca usmerenih na stvaranje preduslova za zaključenje i izvršenje ugovora ili za preduzimanje potrebnih radnji sa istom svrhom, a pre zaključenja ugovora, uspostavljanje efikasne i pravovremene komunikacije između Rukovaoca i korisnika njegovih usluga, radi kontinuiranog unapređenja usluga Rukovaoca u svrhu prilagođavanja tih usluga potrebama korisnika, usmeravanja marketinških strategija i efikasnog sprovođenja marketinških aktivnosti Rukovaoca, kao i drugih poslovnih aktivnosti Rukovaoca zasnovanih na legitimnim osnovama, pri čemu je pravni osnov obrade podataka koji se prikupljaju sadržan u članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • korišćenje podataka o ličnosti koji su u gore navedene svrhe prikupljeni može uključivati i prenos ovih podataka izvan teritorije Republike Srbije, i to u drugu državu ili međunarodnu organizaciju koje se mogu ali ne moraju nalaziti na listi iz člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • u slučaju prenosa podataka izvan teritorije Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju koje se ne nalaze na listi iz člana člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Rukovalac će obezbediti odgovarajuće mere zaštite podataka.

Pored navedenih informacija, istovremeno obaveštavamo Vas o sledećim, dodatnim informacijama koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada Vaših podataka o ličnosti, i to posebno da :

 • se rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti određuje u skladu sa kriterijumima za određivanje roka čuvanja registraturskog materijala utvrđenog važećom Listom kategorija registraturskog materijala sa rokom čuvanja kod Rukovaoca;
 • imate pravo da od Rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku podataka ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) ili člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • davanje podataka o ličnosti u gore navedene svrhe  je neophodan uslov za zaključenje i izvršenje ugovora o poslovnoj saradnji sa Rukovaocem, te izostanak davanja saglasnosti za prikupljanje i obradu ovih podataka predstavlja isključujući faktor za zasnivanje poslovne saradnje i zaključenje i izvršenje ugovora o poslovnoj saradnji između Rukovaoca i lica čiji se podaci obrađuju;
 • automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa svrhom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegovim zaštitnim odredbama.

U Beogradu, dana 21.08.2019. godine                                                                                                                                                                     Igor Bosančić

Preuzmi Obaveštenje u vezi sa informacijama koje

se pružaju prilikom prikupljanja podataka o ličnosti od lica na koje se odnose