Powered by Smartsupp

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA LA FANTANA USLUGA

U daljem tekstu definisana su pravila korišćenja web sajta www.lafantana.rs, kao i uslovi prodaje proizvoda istaknutih na navedenom web sajtu. Uslovi prodaje biće primenjeni na svaku prodaju proizvoda istaknutih na web sajtu www.lafantana.rs, bez obzira na način obavljanja trgovine – online preko e-shopa https://shop.lafantana.rs, ličnim nuđenjem, ili na bilo koji drugi način.

Član 1.
Definicije:
1. Proizvod

La Fantana« flaširana negazirana voda za piće;

Pržena kafa u zrnu, zatvoreno pakovanje koje sadrži zrna kafe, prema specifikaciji proizvođača. Sadržaj ovog paketa se koristi za pripremu napitaka kafe koristeći aparat za kafu;

Pržena mlevena kafa u kapsulama, prema specifikaciji proizvođača. Sadržaj ovog paketa se koristi za pripremu napitaka kafe koristeći aparat za kafu.

2. Aparat

- Water cooler HC – aparat za hlađenje i zagrevanje vode;

- Water cooler CC – aparat za hlađenje vode i konzumaciju vode sobne temperature;

- Water cooler »Carbo« – aparat za hlađenje i zagrevanje vode sa cilindrom za gaziranje;

- Aparat za filtriranje vode – električni uređaj opremljen sistemom za filtriranje, zagrevanje i hlađenje vode iz vodovodne mreže;

Aparat za filtriranje vode »Carbo« – električni uređaj opremljen sistemom za filtriranje, zagrevanje i hlađenje vode iz vodovodne mreže sa cilindrom za gaziranje;

- Aparat za kafu, espresso aparat - električni, automatski uređaj, namenjen za pripremu koncentrovane kafe;

- Prečišćivač vazduha - električni uređaj opremljen sistemom za prečišćavanje i jonizaciju vazduha.

3. Ozon generator SIP 2000 – uređaj za automatsku dezinfekciju water cooler-a i aparata za filtriranje vode (u daljem tekstu: SIP uređaj).
4. Boca (ambalaža) - boca od polikarbonata za flaširanje vode.
5. Hladnjak za mleko – električni uređaj namenjen za hlađenje mleka i mlečnih napitaka.
6. Vodovodna mreža - javna ili privatna vodovodna mreža putem koje se KLIJENT snabdeva vodom za piće, na koju se vrši povezivanje aparata.
7. Filter - oprema koja se koristi za filtriranje vode ili vazduha.
8. Sistem (set) filtera - kombinacija dva ili više filtera ugrađenih u aparat za filtriranje vode ili prečišćivač vazduha koji se koriste za prečišćavanje vode ili vazduha, od kojih svaki filter ima svoju specifičnu ulogu.
9. Priključno crevo - veza između vodovodne instalacije i aparata za filtriranje vode.
10. Sanitizacija – čišćenje i dezinfekcija water cooler-a i aparata za filtriranje vode.
11. DOBAVLJAČ – La Fantana doo.
12. KLIJENT – fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM.
13. Pretplatni paket – paket usluga koji uključuje isporuku od strane DOBAVLJAČA utvrđenog broja aparata i unapred utvrđene količine proizvoda, po utvrđenoj ceni, u okviru određenog perioda isporuke i fakturisanja.
14. Pretplatni period za isporuku i fakturisanje – ugovoreni period (mesečni ili dvomesečni) u kome se ima izvršiti isporuka i fakturisanje pretplatnog paketa.
15. Porudžbina – zahtev za isporuku Proizvoda, odnosno dodatnih proizvoda iz ponude DOBAVLJAČA, koji KLIJENT uputi DOBAVLJAČU (pismeno, tel., faks, e-mail).
16. Nulta potrošnja – odsustvo porudžbina od strane KLIJENTA u odnosnom pretplatnom periodu za isporuku i fakturisanje ili obustava isporuka od strane DOBAVLJAČA u odnosnom pretplatnom periodu za isporuku i fakturisanje, u skladu sa članom 25. ovih Opštih uslova korišćenja La Fantana usluga.
17. Dodatna potrošnja – količine proizvoda poručene od strane KLIJENTA koje nisu obuhvaćene pretplatom na paket usluga.
Član 2.
Opštim uslovima korišćenja La Fantana usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se standardni uslovi poslovanja koji su primenljivi na sve KLIJENTE koji su zaključli ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM (u daljem tekstu: Ugovor).
Član 3.
Odredbe ovih Opštih uslova važe u meri u kojoj nisu drugačije formulisane Ugovorom zaključenim između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 4.
DOBAVLJAČ ima obavezu da KLIJENTU isporuči paket usluga pod uslovima definisanim u Ugovoru i Opštim uslovima.
Član 5.
DOBAVLJAČ ima obavezu da u roku od 7 dana odstrani poremećaj u funkcionisanju aparata. DOBAVLJAČ će ovo učiniti besplatno ukoliko poremećaj nije izazvan krivicom KLIJENTA.
Član 6.
Na pismeni zahtev KLIJENTA za promenom lokacije aparata, DOBAVLJAČ će, u roku od 7 dana od prijema zahteva, izvršiti uslugu po ceni definisanoj važećim cenovnikom DOBAVLJAČA na dan izvršenja usluge.
Član 7.
DOBAVLJAČ ima obavezu da na zahtev KLIJENTA u roku od 7 dana, na aparatu sa cilindrom za gaziranje, besplatno izvrši zamenu praznog cilindra za gaziranje, punim.
Član 8.
DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuči proizvod i ostalu robu u parametrima kvaliteta koji su navedeni na deklaraciji.
Član 9.
DOBAVLJAČ garantuje kvalitet proizvoda – negazirane flaširane vode za piće do trenutka skidanja plombe na ambalaži. DOBAVLJAČ garantuje kvalitet svih drugih proizvoda i ostale robe do trenutka otvaranja pakovanja od strane klijenta. Prijem proizvoda i ostale robe smatra se izvršenim prijemom od strane KLIJENTA. Reklamacija na kvantitet ili kvalitet mora biti učinjena u trenutku primopredaje i konstatovana na dokumentima za isporuku. Prijemom proizvoda i ostale robe od strane KLIJENTA smatra se da su proizvodi i ostala roba prihvaćeni u smislu kvantiteta, kvaliteta i zahtevane vrste. Rizik nad proizvodima i ostalom robom prelazi sa DOBAVLJAČA na KLIJENTA po izvršenoj isporuci.
Član 10.
Ako DOBAVLJAČ ne izvrši isporuku proizvoda ili ne izvrši druge ugovorne obaveze u ugovorenom roku, na zahtev KLIJENTA koji nije u docnji sa plaćanjem, DOBAVLJAČ će platiti odštetni iznos putem odbijanja od naredne fakture. Odštetni iznos ne može biti veći od vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku, odnosno vrednosti neizvršene usluge, a izračunava se na način na koji bi se izračunavala zatezna kamata da je DOBAVLJAČ zakasnio sa plaćanjem iznosa jednakog vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku, odnosno vrednosti neizvršene usluge.

OBAVEZE KLIJENTA

Član 11.
KLIJENT nema pravo da menja lokaciju (adresa, sprat, kancelarija, stan) aparata bez znanja i saglasnosti DOBAVLJAČA. U suprotnom, KLIJENT se obavezuje da DOBAVLJAČU nadoknadi na taj način pričinjenu štetu.
Član 12.
KLIJENT ne može ustupati prava i obaveze koje proističu iz Ugovora drugom licu i ne može dati u podzakup, raspolagati i/ili premestiti aparate bez pismene saglasnosti DOBAVLJAČA.
Član 13.
KLIJENT ima obavezu da čuva boce sa vodom u čistim uslovima čak i posle upotrebe i da ne odstranjuje čep-pečat, niti sipa ili stavlja u boce bilo kakvu materiju. U slučaju da se prilikom isporuke proizvoda utvrdi da su boce koje KLIJENT prazne vraća DOBAVLJAČU oštećene, bilo sa funkcionalne, estetske ili prehrambene tačke gledišta, DOBAVLJAČ će odbiti prijem oštećene boce, i neće isporučiti ukupno naručeni broj boca. KLIJENT će u takvom slučaju biti u obavezi da isplati DOBAVLJAČU vrednost boce, prema važećem cenovniku DOBAVLJAČA, a DOBAVLJAČ će mu na osnovu toga isporučiti novu bocu kako bi se i dalje mogla vršiti zamena puno za prazno.
Član 14.
KLIJENT ima obavezu da koristi aparate kao dobar domaćin i u skladu sa njihovom namenom i instrukcijama za upotrebu. KLIJENT neće na bilo koji način intervenisati nad aparatima. KLIJENT ima obavezu da obavesti DOBAVLJAČA o bilo kojem poremećaju aparata i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja. KLIJENT će isključiti aparat iz struje do dolaska kvalifikovanih radnika DOBAVLJAČA. Suprotno postupanje oslobađa DOBAVLJAČA odgovornosti, a obavezuje KLIJENTA na naknadu štete. Ukoliko je poremećaj izazvan okolnostima na strani KLIJENTA, KLIJENT će snositi troškove popravke ili zamene aparata za koje će DOBAVLJAČ izdati fakturu.
Član 12.
KLIJENT ne može ustupati prava i obaveze koje proističu iz Ugovora drugom licu i ne može dati u podzakup, raspolagati i/ili premestiti aparate bez pismene saglasnosti DOBAVLJAČA.
Član 13.
KLIJENT ima obavezu da čuva boce sa vodom u čistim uslovima čak i posle upotrebe i da ne odstranjuje čep-pečat, niti sipa ili stavlja u boce bilo kakvu materiju. U slučaju da se prilikom isporuke proizvoda utvrdi da su boce koje KLIJENT prazne vraća DOBAVLJAČU oštećene, bilo sa funkcionalne, estetske ili prehrambene tačke gledišta, DOBAVLJAČ će odbiti prijem oštećene boce, i neće isporučiti ukupno naručeni broj boca. KLIJENT će u takvom slučaju biti u obavezi da isplati DOBAVLJAČU vrednost boce, prema važećem cenovniku DOBAVLJAČA, a DOBAVLJAČ će mu na osnovu toga isporučiti novu bocu kako bi se i dalje mogla vršiti zamena puno za prazno.
Član 14..
KLIJENT ima obavezu da koristi aparate kao dobar domaćin i u skladu sa njihovom namenom i instrukcijama za upotrebu. KLIJENT neće na bilo koji način intervenisati nad aparatima. KLIJENT ima obavezu da obavesti DOBAVLJAČA o bilo kojem poremećaju aparata i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja. KLIJENT će isključiti aparat iz struje do dolaska kvalifikovanih radnika DOBAVLJAČA. Suprotno postupanje oslobađa DOBAVLJAČA odgovornosti, a obavezuje KLIJENTA na naknadu štete. Ukoliko je poremećaj izazvan okolnostima na strani KLIJENTA, KLIJENT će snositi troškove popravke ili zamene aparata za koje će DOBAVLJAČ izdati fakturu.
Član 15.
KLIJENT ima obavezu da čuva aparate sa posebnom pažnjom, te ukoliko u toku trajanja ugovora dođe od uništenja ili protivzakonitog otuđenja aparata, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi štetu u vrednosti aparata utvrđenoj u važećem cenovniku DOBAVLJAČA, a DOBAVLJAČ će KLIJENTU dati na korišćenje drugi aparat, kako bi se nastavilo nesmetano izvršenje ugovora.
Član 16.
KLIJENT je obavezan da isključi aparat iz izvora energije ukoliko ga ne koristi 48 sati u kontinuitetu, a ukoliko je reč o aparatu za filtriranje vode, KLIJENT je obavezan da isti aparat isključi i sa vodovodne mreže. Ukoliko KLIJENT dozvoli korišćenje aparata od strane maloletnika ispod 12 godina, kao i osoba smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti i ukoliko KLIJENT dozvoli domaćim životinjama da budu u kontaktu sa aparatom DOBAVLJAČ je oslobođen svake odgovornosti.
Član 17.
KLIJENT se obavezuje da obezbedi kvalifikovanom osoblju DOBAVLJAČA pristup svakom instaliranom aparatu u cilju provere i servisiranja aparata.
Član 18.
KLIJENT se obavezuje da omogući tehničkim licima DOBAVLJAČA nesmetanu sanitizaciju i/ili zamenu filtera, u suprotnom, DOBAVLJAČ ne garantuje za proizvod i oslobođen je odgovornosti za isti. U slučaju docnje DOBAVLJAČA sa izvršenjem sanitizacije i/ili zamene filtera, KLIJENT je dužan da pre raskida ugovora zbog docnje, pismenim putem pozove DOBAVLJAČA da u roku, koji ne može biti manji od 7 dana, istu izvrši. Prva usluga redovne sanitizacije i/ili zamene filtera izvršiće se po isteku utvrđenih perioda u Ugovoru, računajući od datuma instaliranja aparata. Izvršenje svake sledeće redovne sanitizacije i/ili zamene filtera uslediće po isteku utvrđenih perioda računajući od datuma kada je sanitizacija i/ili zamena filtera poslednji put izvršena. Ukoliko KLIJENT ima potrebu za dodatnom, odnosno vanrednom zamenom filtera i/ili sanitizacijom, DOBAVLJAČ će izvršiti uslugu po ceni definisanoj važećim cenovnikom DOBAVLJAČA na dan izvršenja usluge. Ukoliko je u aparat ugrađen SIP uređaj, DOBAVLJAČ nema obavezu vršenja santitizacije.
Član 19.
Voda za piće koja snabdeva aparat za filtriranje vode, a koja dolazi iz vodovoda KLIJENTA mora da ispunjava uslove utvrđene republičkim propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće. DOBAVLJAČ neće biti odgovoran na bilo koji način za kvalitet vode u aparatu ukoliko kvalitet vode u vodovodnoj mreži na koju je priključen aparat ne ispunjava uslove utvrđene propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće. KLIJENT ima obavezu da održava svoje vodovodne instalacije u ispravnom stanju i da isključi aparat sa napajanja elektro i vodovodne mreže ukoliko dođe do havarije i kontaminacije u vodovodnoj mreži.
Član 20.
Ukoliko KLIJENT odbije redovnu zamenu filtera aparata, po isteku roka njihovog korišćenja, kao i u slučaju da su filteri kontaminirani ili oštećeni kao posledica neodgovarajućih uslova upotrebe, DOBAVLJAČ se oslobađa svake odgovornosti, a KLIJENT se obavezuje da snosi troškove svake vanredne zamene filtera. Zamenu filtera može vršiti isključivo stručno lice DOBAVLJAČA.
Član 21.
KLIJENT ima obavezu da plaća punu pretplatu i ako ima nultu potrošnju, ili u pretplatnom periodu za isporuku i fakturisanje naručuje manje količine proizvoda od onih na koje je pretplaćen. Ako nulta potrošnja traje više od 60 dana od dana poslednje porudžbine, DOBAVLJAČ ima pravo da raskine ugovor.
Član 22.
Ukoliko KLIJENT u toku tekućeg pretplatnog perioda ne potroši količinu proizvoda na koju je pretplaćen, preostala količina se može preneti, tj. poručiti u narednim pretplatnim periodima, ali ne dalje od isteka tekuće ugovorne godine. U slučaju raskida Ugovora, odnosno prestanka istog, KLIJENT gubi pravo na celokupnu prenetu količinu proizvoda, na koju bi imao pravo da do raskida, odnosno prestanka Ugovora nije došlo.
Član 23.
KLIJENT se obavezuje da na aparatima DOBAVLJAČA koristi isključivo proizvod (vodu i kafu) isporučen od strane DOBAVLJAČA, kako bi ovaj mogao da garantuje kvalitet proizvoda i optimalni rad aparata.
Član 24.
KLIJENT ima obavezu da o nastalim statusnim promenama, o promeni svojih identifikacionih podataka i ostalih podataka KLIJENTA unetih u Ugovor, obavesti DOBAVLJAČA u roku od 5 dana od promene. U suprotnom, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza. DOBAVLJAČ, takođe, ima pravo da ugovor jednostrano raskine.
Član 25.
U slučaju docnje KLIJENTA sa izvršenjem svojih ugovornih obaveza u bilo kom ugovornom odnosu sa DOBAVLJAČEM, kao i prevare, davanja netačnih identifikacionih i dr. podataka, nevažeće dokumentacije od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza u svim ugovornim odnosima sa KLIJENTOM.
Član 26.
Potpisom ugovora KLIJENT daje saglasnost da, u slučaju njegovog neizvršenja svih obaveza prema DOBAVLJAČU po ovom Ugovoru, njegovi podaci mogu biti dati na raspolaganje trećem licu, radi naplate potraživanja, u svrhe provere kreditne sposobnosti i slično.
Član 27.
U slučaju postojanja dospelih, a neizmirenih dugovanja, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi sve troškove nastale u vezi sa naplatom duga.

UZORKOVANJE

Član 28.
U svrhu provere, DOBAVLJAČ ima pravo da uzima uzorke proizvoda (vode i kafe) iz aparata u prisustvu svog laboranta ili trećeg kvalifikovanog lica. Uzorci će biti analizirani radi poređenja njihovog fizičko-hemijskog sastava sa svojstvima proizvoda navedenim na proizvođačkoj specifikaciji. Ukoliko se utvrdi nepoštovanje odredbi člana 23. ovih Opštih uslova KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi na taj način pričinjenu štetu, kao i celokupne troškove analiza.
Član 29.
Tokom trajanja Ugovora, u svrhu provere ispravnosti rada aparata za filtriranje vode i ispunjenja obaveza od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da uzima uzorke vode iz aparata i iz vodovodne mreže KLIJENTA u prisustvu svog laboranta ili trećeg kvalifikovanog lica. Uzorci vode će biti analizirani radi poređenja njihovog fizičko-hemijskog sastava sa parametrima utvrđenim propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Član 30.
Uzorkovanju proizvoda - vode na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanju mora neposredno da prethodi izvršenje sanitizacije aparata. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost proizvoda/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.
Član 31.
Uzorkovanju proizvoda - kafe na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanje proizvoda se može izvršiti isključivo iz neotvorenog pakovanja. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost proizvoda/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.
Član 32.
Uzorkovanju vode iz aparata za filtriranje vode na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanju mora neposredno da prethodi izvršenje sanitizacije aparata, kao i uzorkovanje vode iz vodovodne mreže KLIJENTA neposredno pre ulaska u aparat. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost vode/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.

PLAĆANJE I CENE

Član 33.
DOBAVLJAČ će KLIJENTU na ime isporučenog paketa usluga izdavati fakturu na način i u rokovima utvrđenim Ugovorom. Ako u roku od 7 dana od dana prijema fakture KLIJENT ne dostavi pismenim putem reklamaciju-prigovor na istu, KLIJENT neopozivo prihvata da plati fakturisani iznos.
Član 34.
KLIJENT koji nije primio fakturu nije oslobođen plaćanja ugovorenog iznosa, on može zahtevati da mu se faktura ponovo dostavi.
Član 35.
Za svaki dan kašnjenja sa plaćanjem KLIJENT je dužan platiti DOBAVLJAČU zateznu kamatu u skladu sa Zakonom koji reguliše visinu stope zatezne kamate.
Član 36.
DOBAVLJAČ ima pravo da, nezavisno od bilo koje drugačije namene, plaćanja koja izvrši KLIJENT primeni na najstarije otvoreno potraživanje po osnovu ovog Ugovora.
Član 37.
U slučaju kada plaćanje vrši na tekući račun DOBAVLJAĆA, KLIJENT je dužan da naznači poziv na broj koji je naveden na profakturi, odnosno, fakturi čije se plaćanje vrši.
Član 38.
Svi iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima koji su označeni u evrima imaju se platiti u dinarskoj protivvrednosti iznosa u evrima, a prema prodajnom kursu Banca Intesa AD Beograd na dan izdavanja fakture, osim ukoliko Ugovorom nije dugačije previđeno.
Član 39.
Novčani iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima ne sadrže porez na dodatu vrednost (predstavljaju neto vrednost), te će pri fakturisanju za isti biti uvećani.
Član 40
Dobavljač zadržava pravo da promeni cene proizvoda i usluga utvrđene u Ugovoru, odnosno, cenovniku DOBAVLJAČA. U slučaju promene cena DOBAVLJAČ je obavezan da obavesti KLIJENTA o novim cenama i datumu od koga će stupiti na snagu, osim u slučajevima posebno utvrđenim u Ugovoru.
Član 41.
KLIJENT koji nije saglasan sa promenom cena ima pravo da Ugovor jednostrano, u pismenoj formi, raskine. Ukoliko KLIJENT nastavi da koristi usluge DOBAVLJAČA nakon datuma kada stupe na snagu nove cene u skladu sa obaveštenjem o promeni cena, smatraće se da je sa promenom cena saglasan, te gubi pravo da po ovom osnovu ugovor raskine.

PRESTANAK UGOVORA

Član 42.
Radi ispunjenja svojih ugovornih obaveza DOBAVLJAČ je izvršio ulaganja u osnovna sredstva koja je dao KLIJENTU na korišćenje, prilagodio plan poslovanja, obezbedio odgovarajuću logističku podršku i servisnu mrežu za kontinuirano pružanje ugovorenih usluga KLIJENTU, te u skladu sa tim trajanje i način prestanka ugovora utvrđeni u samom Ugovoru zaključenom između KLIJENTA i DOBAVLJAČA predstavljaju bitne elemente ugovora
Član 43.
U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad jednom od ugovornih strana, brisanja ugovorne strane iz registra u kome je registrovana za obavljanje svoje delatnosti, odnosno u slučaju smrti ugovorne strane, Ugovor se ima smatrati raskinutim.
Član 44.
DOBAVLJAČ ima pravo raskida Ugovora u slučaju da je KLIJENT nesolventan duže od 30 dana (blokirani tekući računi) ili u istom roku nedostupan DOBAVLJAČU.
Član 45.
Ukoliko KLIJENT svojim ponašanjem skrivi raskid ugovora u bilo kom ugovornom odnosu sa DOBAVLJAČEM, DOBAVLJAČ može jednostrano u pismenoj formi raskinuti sve Ugovore zaključene sa istim KLIJENTOM.
Član 46.
U slučaju raskida Ugovora, ili njegovog prestanka po bilo kom osnovu, KLIJENT je dužan DOBAVLJAČU vratiti aparate i ostalu opremu koja KLIJENTU nije prodata, u ispravnom stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, kao i da izmiri sve obaveze nastale do dana prestanka ugovora.
Član 47.
Aparat i oprema data na revers je u isključivoj svojini DOBAVLJAČA. Ukoliko KLIJENT, iz bilo kog razloga, i bez obzira na njegovu krivicu, po prestanku Ugovora nije u mogućnosti da vrati primljene aparate i opremu datu na revers u dobrom (ispravnom, funkcionalnom, estetski nepromenjenom) stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, ugovorne strane saglasno utvrđuju obavezu KLIJENTA da vrednost istih isplati DOBAVLJAČU, u skladu sa važećim cenovnikom DOBAVLJAČA. Trenutkom isplate ugovorene vrednosti aparata i opreme date na revers KLIJENT postaje vlasnik istih.
Član 48.
Viša sila, oslobađa ugovorne strane od odgovornosti, pod uslovom pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od pet dana od dana nastupanja slučaja više sile. Ako viša sila traje duže od tri meseca, svaka strana ima pravo da raskine ugovor u pismenoj formi, a strane ne mogu tražiti naknadu štete za neispunjenje ugovora tokom trajanja više sile. Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti nastale nezavisno od volje i van kontrole ugovornih strana, a kao što su rat, poplava, zemljotres i sl.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49.
Strane se obavezuju da poštuju poverljivost, u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju Ugovora ili poverljive podatke o delatnostima druge strane, osim u slučaju da je to traženo od strane državnih organa ili na osnovu imperativnih zakonskih propisa.
Član 50.
Sva odstupanja od odredbi opštih uslova moraju prethodno biti ugovorena između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.
Član 51.
Za sve sporove nastale iz ili u vezi sa odnosom KLIJENTA i DOBAVLJAČA, koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.
Član 52.
Ukoliko bilo koja pojedinačna odredba ovih Opštih uslova postane nevažeća onda se umesto nevažeće odredbe primenjuju zakonski propisi. U tom slučaju, preostale odredbe ostaju na snazi.
Član 53.
Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja u poslovnim prostorijama i na internet prezentaciji DOBAVLJAČA.
La Fantana doo
09.10.2020. godine