Powered by Smartsupp

Politika o zaštiti podataka

Poverljivost vaših podataka i vaše poverenje važni su za La Fantanu, te poštujemo privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti posetilaca, klijenata i potencijalnih klijenata, u skladu sa važećim propisima. Ovu temu shvatamo ozbiljno i ovom politikom želimo da vas obavestimo o prikupljanju i upotrebi vaših podataka o ličnosti, da obezbedimo transparentnost u vezi sa obradom istih i pravo da sami odlučite o načinu na koji ce se koristiti podaci koje nam dostavljate.

Pravo na zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade podataka o ličnosti i slobodan protok tih podataka, prava lica na koje se podaci odnose i srodna pitanja, uređena su Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljemt tekstu: Zakon). Napominjemo, takođe, da ćemo koristiti sve podatke i dokumenta koja nam dostavljate isključivo u svrhu u koju su nam dostavljena, u skladu sa informacijama navedenim u ovoj politici.

1. Principi obrade podataka o ličnosti

U skladu sa odredbama Zakona, La Fantana garantuje da će podaci o ličnosti prikupljeni putem web sajta www.lafantana.rs, usluge call centra, ili prilikom kupoprodaje bilo kojih proizvoda La Fantana bez obzira na način obavljanja trgovine (online, ličnim nuđenjem itd.), obrađivati uz poštovanje sledećih načela:

 • a. Zakonitost, poštenje i transparentnost - podaci se obrađuju legalno, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose;
 • b. Ograničenja vezana za svrhu obrade - podaci se prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i ne obrađuju se naknadno na način koji nije u skladu sa tim svrhama;
 • c. Svođenje podataka na minimum (minimizacija podataka) - podaci su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu za koju se obrađuju;
 • d. Tačnost - podaci su tačni i ažurni, a kada su netačni, isti se bez odlaganja brišu ili ispravljaju, uzimajući u obzir namenu za koju se obrađuju;
 • e. Ograničenje čuvanja - podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica u periodu koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;
 • f. Integritet i poverljivost - podaci se obrađuju na način koji obezbeđuje adekvatnu bezbednost podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, preduzimanjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera;
 • g. Odgovornost - podaci će se obrađivati uz poštovanje gore navedenih principa, a La Fantana preuzima odgovornost za dokazivanje usklađenosti obrade.
2. Koje podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo?

Navigacijom i korišćenjem naših web stranica i / ili naše usluge call centra, ili prilikom prodaje proizvoda La Fantana bez obzira na način obavljanja trgovine (online, ličnim nuđenjem itd.), u zavisnosti od specifičnosti i svrhe svake obrade, dolazimo u kontakt sa vašim podacima o ličnosti, te ispunjavajući svoju obavezu kao Rukovalac, poštujući obaveze iz člana 23. Zakona, dajemo vam obaveštenje u vezi sa informacijama koje se pružaju u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti od lica na koje se isti podaci odnose:

Rukovalac je u pravnom prometu identifikovan sledećim podacima :

 • Naziv : Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge La Fantana d.o.o. Beograd
 • Adresa sedišta : Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd – Rakovica
 • Matični broj : 17535480
 • Poreski identifikacioni broj : 103228707
 • office@lafantana.rs
 • Kontakt telefon: 011/30-52-600

Svrha nameravane odrade podataka je omogućavanje preduzimanja legitimnih radnji Rukovaoca usmerenih na stvaranje preduslova za zaključenje i izvršenje ugovora ili za preduzimanje potrebnih radnji sa istom svrhom, a pre zaključenja ugovora, uspostavljanje efikasne i pravovremene komunikacije između Rukovaoca i korisnika njegovih usluga, radi kontinuiranog unapređenja usluga Rukovaoca u svrhu prilagođavanja tih usluga potrebama korisnika, usmeravanje marketinških strategija i efikasnog sprovođenja marketinških aktivnosti Rukovaoca, kao i drugih poslovnih aktivnosti Rukovaoca. Pravni osnov obrade podataka koji se prikupljaju sadržan u članu 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Korišćenje podataka o ličnosti koji su u gore navedene svrhe prikupljeni može uključivati i prenos ovih podataka izvan teritorije Republike Srbije, i to u drugu državu ili međunarodnu organizaciju koje se mogu ali ne moraju nalaziti na listi iz člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju prenosa podataka izvan teritorije Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju koje se ne nalaze na listi iz člana člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, La Fantana će obezbediti odgovarajuće mere zaštite podataka.

Davanje podataka o ličnosti u gore navedene svrhe  je neophodan uslov za zaključenje i izvršenje ugovora o poslovnoj saradnji sa La Fantanom, odnosno za obavljanje kupovine, te izostanak davanja saglasnosti za prikupljanje i obradu ovih podataka predstavlja isključujući faktor za zasnivanje poslovne saradnje i zaključenje i izvršenje ugovora o poslovnoj saradnji između La Fantane i lica čiji se podaci obrađuju.

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa svrhom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegovim zaštitnim odredbama.

Lični podaci biće korišćeni u skladu sa sledećim opisima:

 • a. KONTAKT
  Kako bismo mogli da komuniciramo sa vama i odgovorimo na vaše zahteve, u okviru odeljka Kontakt prikupljamo podatke kao što su prezime, ime, e-mail adresa i broj telefona, koji će biti interno obrađivani, a sve kako bismo bili u mogućnosti da pružimo najprikladnije odgovore na vaše zahteve. Prikupljeni podaci čuvaće se u različitim vremenskim periodima, u zavisnosti od sadržaja vašeg zahteva i konkretne potrebe da se ti podaci čuvaju.
 • b. NAVIGACIJA NA WEB SAJTU
  U cilju poboljšanja vašeg iskustva prilikom korišćenja našeg web sajta, ali i da bismo naše proizvode i usluge prilagodili vašim interesima pokazanim navigacijom na našim web sajtovima, kao i da bismo identifikovali i sprečili bezbednosne rizike, na osnovu vaše izričite saglasnosti izražene aktivnim štikliranjem kućišta o saglasnosti, prikazanog u balonu o upotrebi kolačića prilikom pristupa web sajtu, koristimo tipove podataka kao što su: podaci za analizu, kolačići i slične tehnologije, podaci iz datoteka evidencije, identifikatori uređaja, metapodaci, praćenje, profilisanje, mreža I podaci o konekciji, online identifikatori, operacije o uređaju, karakteristike uređaja. Sve navedene operacije vrše se putem alata za analizu trećih lica kao što su Google Analytics, Tag Manager, Double Click i Facebook koji nam pomažu da procenimo trendove vezane za promet i način upotrebe web sajta. Za dodatne informacije, uključujući trajanje skladištenja ovih vrsta podataka, pristupite odeljku Politika upotrebe Kolačića.
 • Da biste povukli saglasnost sa efektima za budućnost, možete pristupiti ovom linku.
 • c. MOJ NALOG
  Podaci kao što su prezime, ime, e-mail adresa, broj telefona, broj klijenta, interno se obrađuju unutar sektora odgovornog za upravljanje odnosima sa klijentima La Fantana.
 • Podaci platne kartice Klijenta / Korisnika / Kupca neće biti dostupni i neće se skladištiti od strane www.lafantana.rs, već samo od strane institucije koja daje dozvolu za transakciju ili drugog subjekta ovlašćenog za pružanje usluga skladištenja identifikacionih podataka o kartici, o čijem će identitetu Klijent / Korisnik / Kupac biti obavešten pre unosa podataka.
 • Prikupljeni podaci će se čuvati do prestanka ugovornog odnosa i još jedan dodatni period od 10 godina nakon prestanka ugovornog odnosa, iz knjigovodstvenih razloga i razloga ostvarivanja zakonskih prava, ako bi to bilo neophodno.
 • Istovremeno napominjemo da web sajt (E-SHOP) www.lafantana.rs razvija i hostuje naš ugovorni partner SmartWeb koji je primalac podataka pruženih posredstvom ove stranice i da se podaci čuvaju na serverima u Srbiji.
 • d. CALL CENTAR
  Da bismo bili u kontaktu sa vama i odgovorili na vaše zahteve u realnom vremenu, prikupljamo vaše lične podatke koji se mogu odnositi na prezime, ime, poštansku adresu, e-mail adresu, broj telefona, glas, koje podatke ćemo interno obrađivati, a kako bismo pružili najprikladnije odgovore na vaše zahteve, uključujući i kreiranje vašeg korisničkog naloga, ukoliko ste klijent La Fantana, u skladu sa gornjim odeljkom c.
 • Prikupljeni podaci čuvaće se u standardnom trajanju od 3 meseca, a ukoliko se ima u vidu priroda zahteva, legitimni interes ili ostvarivanje nekog prava, periodi čuvanja se može razlikovati, u zavisnosti od konkretne potrebe, i isti će biti obrisani u trenutku kada njihovo skladištenje više nije opravdano.
 • e. PORUDŽBINE
  U cilju kreiranja korisničkog naloga, radi pristupa, postavljanja i upravljanja vašim porudžbinama i radi izvršenja ugovornog odnosa sa La Fantana, obrađujemo, podatke kao što su prezime, ime, email adresa, broj telefona, koji podaci će interno biti korišćeni u okviru sektora za upravljanje odnosima sa klijentima La Fantana.
 • Prikupljeni podaci čuvaće se do prestanka ugovornog odnosa i dodatnih 10 godina nakon prestanka ugovornog odnosa, iz knjigovodstvenih razloga i ostvarivanja zakonskih prava, ukoliko bi to bilo neophodno.
 • f. APLIKACIJA INSTALIRANA NA MOBILNOM UREĐAJU
  Da bismo precizno upravljali zalihama robe i smanjili finansijske gubitke kompanije, na osnovu legitimnog interesa kao zakonskog osnova, obrađujemo podatke u vezi sa prijemom (isporukom) proizvoda La Fantana, koji se odnose na: količinu robe, datum i vreme kada je ista primljena, vaš svojeručni (olografski) potpis olovkom na ekranu mobilnog uređaja, vaš broj telefona ili broj telefona kontakt osobe, kao i vaš saldo. Putem aplikacije biće preuzeti vaše ime i potpis, odnosno isti podaci ovlašćenog lica koje je odobrilo isporuku / instaliranje / ili povlačenje La Fantana proizvoda. Preuzeće se, takođe i vaša e-mail adresa ili poštanska adresa, a u cilju dostavljanja dokumenata u štampanom ili elektronskom formatu (obaveštenja, fakture, dokumenti potpisani prilikom prijema proizvoda La Fantana, na gore navedeni način). Prikupljeni podaci o prijemu proizvoda, kao i Vaš potpis čuvaće se na mobilnom uređaju do potvrde slanja gore navedenih dokumenata e-mailom ili putem poštanske službe, nakon čega će se isti čuvati na serveru kompanije do prestanka ugovornog odnosa I tokom dodatnog perioda nakon prestanka ugovornog odnosa, iz knjigovodstvenih razloga i i ostvarivanja zakonskih prava, ukoliko bi to bilo neophodno.
 • Isto tako, obrada ovih podataka neophodna je da bismo imali potvrdu da su ugovorne obaveze prema vama ispunjene. 
 • g. TAKMIČENJA / KAMPANJE
  Da bismo organizovali La Fantana takmičenja/kampanje i identifikovali učesnike i pobednike radi kontaktiranja i predaje nagrade, imajući u vidu legitimni interes i zakonsku obavezu kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, prikupljamo vaše podatke o ličnosti koji se mogu odnositi na prezime, ime, poštansku adresu, e-mail adresu, broj telefona, slike, glas koje će obrađivati zaposleni iz La Fantana, reklamne agencije i / ili ugovorni partneri uključeni u organizovanje i sprovođenje takmičenja / kampanja.
 • Podaci učesnika koji nisu proglašeni pobednicima čuvaće se za standardni period od 3 meseca, a u slučaju podataka učesnika proglašenih pobednicima, vremenski period čuvanja se razlikuje, u skladu sa knjigovodstvenim i poreskim propisima, i obrisaće se kada njihovo skladištenje više nije opravdano.
 • h. DRUGI PRIMAOCI PODATAKA
  U gore pomenute svrhe, La Fantana može otkriti lične podatke, prema potrebi i opravdano, I ostalim trećim licima, kao što su:
  - pružaoci marketinških usluga;
  - pružaoci kurirskih usluga / JP Pošta Srbije;
  - pružaoci usluga platnog prometa / bankarstva;
  - pružaoci usluga administracije / održavanja web sajtova;
  - pružaoci drugih usluga, subjekti koji pružaju pomoć La Fantani u obradi podataka u svojstvu obrađivača, javni organi, na osnovu i u granicama zakonskih odredbi i na osnovu izričito podnetih zahteva.
3. Linkovi prema drugim internet stranicama

Web sajt www.lafantana.rs sadrži upućivanje (linkove) prema drugim internet stranicama, kao što su magazin.lafantana.ro, kafune.ro, youtube.com https://www.facebook.com/LaFantanaVODA, https://www.facebook.com/KafeKafune, https://www.instagram.com/lafantana_srbija/, https://www.instagram.com/kafakafune/, https://www.linkedin.com/company/lafantanasrbija/. Ova politika važi samo za stranicu www.lafantana.rs. Molimo vas da uzmete u obzir politiku zaštite podataka relevantnu za web stranice na koje ste upućeni.

Ne preuzimamo odgovornost za strane sadržaje koji se stavljaju na raspolaganje posredstvom linkova i koji su kao takvi označeni. La Fantana je oslobođena od odgovornosti za nezakonit sadržaj, predstavljanje pogrešnih ili nepotpunih informacija, kao i za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom informacija sadržanih na ovim web sajtovima.

4. Koja prava imate vezano za vaše podatke o ličnosti
 • a. PRAVO NA OPOZIV PRISTANKA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak za obradu njegovnih podatka o ličnosti u skladu sa ovom Politikom, u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
 • b. PRAVO PRISTUPA
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od La Fantane dobije potvrdu da se njegovi podaci o ličnosti obrađuju ili ne obrađuju i kopiju podataka koji su predmet obrade, kao i sva druga prava predviđena članom 26. Zakona. Za sve druge kopije (primerke) koje zahteva lice na koje se podaci odnose, La Fantana može da naplati razumnu naknadu, na osnovu administrativnih troškova.
 • c. PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva od La Fantane da bez nepotrebnog odlaganja izvrši ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na njega.
 • Uzimajući u obzir svrhe u koje su podaci obrađuju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da izvrši dopunu nepotpunih podataka, što uključuje davanje dodatne izjave.
 • d. PRAVO NA BRISANJE
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od La Fantane zahteva da njegovi podaci o ličnosti budu izbrisani, bez nepotrebnog odlaganja, osim u slučajevima u kojim je obrada neophodna, a koji su predviđeni članom 30. Zakona.
 • e. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE
  Lice na koje se podaci odnose ima pravo da La Fantana ograniči obradu njegovih podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
 • - ako lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava La Fantani da proveri tačnost podataka;
 • - ako je obrada nezakonita, ali se Lice na koje se podaci odnose protivi brisanju podataka o ličnosti, i umesto brisanja zahteva ograničenje njihove upotrebe;
 • - ako La Fantani više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali lice na koje se podaci odnose joj to traži radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • - ako je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • Ako je obrada ograničena u skladu sa stavom 1. ovog člana, La Fantana je dužna da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.
 • f. PRAVA U VEZI SA ISPRAVKOM ILI BRISANJEM PODATAKA, KAO I OGRANIČENJEM OBRADE
 • La Fantana će obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.
 • La Fantana će lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informisati o svim primaocima iz prethodnog stave.
 • g. PRAVO NA PRENOSIVOST
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da, u skladu sa članom 36. Zakona, njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio La Fantani primi od La Fantane u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da prenese ove podatke drugom rukovaocu, bez ometanja od strane La Fantane, ukoliko su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:
 • - obrada se zasniva na saglasnosti (pristanku) lica na koje se podaci odnose ili se obrada zasniva na ugovoru;
 • - obrada vrši automatizovano.
 • Pravo iz stava 1. ovog člana obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane La Fantane, ako je to tehnički izvodljivo.
 • h. PRAVO NA PRIGOVOR
 • Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese La Fantani prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u skladu sa članom 12. stav 1. tač. 5) i tač. 6) Zakona (neophodna obrada u cilju izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane), uključujući i profilisanje koje se zasniva na navedenim odredbama. La Fantana je u tom slučaju dužna da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.
 • i. PRAVA U VEZI SA AUTOMATIZOVANIM DONOŠENJEMPOJEDINAČNIH ODLUKA I PROFILISANJEM
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da, u vezi pojedinačnih odluka, koje su donete isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj, zahteva I postigne:
 • - povlačenje ili poništenje bilo koje odluke koja proizvodi pravne posledice u odnosu na njega, donete isključivo na osnovu automatizovane obrade;
 • - ponovnu procenu bilo koje odluke donete u vezi sa njim, koja značajno utiče na njega, ako je odluka doneta isključivo na osnovu obrade koja ispunjava uslove iz ovog stava.
 • j. PRAVO NA PRITUŽBU POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI:
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti koje se na njega odnose izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 • k. OGRANIČENJE
 • U članu 40. Zakona definisani su slučajevi u kojim prava lica na koje se podaci odnose mogu biti ograničena.
5. Kako možete da ostvarite svoja prava

Gore navedena prava možete ostvariti pisanim zahtevom poslatim na email adresu office@lafantana.rs. Da bi se izbeglo pružanje informacija neovlašćenim licima, prema internom postupku za rešavanje ovih zahteva, od podnosioca zahteva mogu se zatražiti dodatne informacije radi provere njegovog identiteta / interesa / prava na zastupanje.

Zahtev će biti rešen, bez odlganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema. Ovaj rok se može produžiti za 60 dana, ako je to potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva, s tim što će La Fantana pružiti informacije o svakom takvom produženju u roku od 30 dana od prijema zahteva, navodeći razloge kašnjenja.

Ukoliko lice na koje se podaci odnose podnosi zahtev u elektronskom formatu, informacije se pružaju u elektronskom formatu, gde je to moguće, osim ako lice na koje se podaci odnose ne navede drugačiji format.

Ako ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose, La Fantana će obavestiti lice na koje se podaci odnose bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, o razlozima za nepostupanje i mogućnosti podnošenja pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

Informacije se pružaju bez naknade. Ukoliko su zahtevi lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovani ili preterani, posebno zbog njihove ponavljajuće prirode, La Fantana može:

- ili naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;

- ili da odbije da postupi po zahtevu.

6. Bezbedonosne mere vezane za obradu podataka

Sve informacije prikupljene posredstvom web sajta www.lafantana.rs, usluge call centra, ili prilikom kupoprodaje bilo kojih proizvoda La Fantana bez obzira na način obavljanja trgovine (online, ličnim nuđenjem itd.), obrađuju se uz poštovanje gore navedenih principa, uz preduzimanje tehničkih i organizacionih mera, koje omogućavaju legalnost i transparentnost u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U odnosu na obrađivače posredstvom kojih se mogu obrađivati podaci o ličnosti, La Fantana preduzima potrebne mere kako bi se osigurala ispunjenost propisanih standarda u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Takođe, podacima o ličnosti mogućnost pristupa ima ograničen broj ljudi koji je limitiran na one koji zaista moraju da tim podacima pristupe kako bi bilo omogućeno izvršenje ugovornih obaveze, odnosno drughi legitimnih interesa La Fantane, kao rukovaoca.

Pristup bazama podataka i datotekama / platformama u kojim se čuvaju podaci o ličnosti zahteva potvrdu identiteta pomoću ID-a i lozinke, a serveri na kojima se čuvaju nalaze se u Rumuniji i njima se pravilno upravlja.

ko se dogodi povreda podataka o ličnosti, koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, La Fantana će bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose. La Fantana nema obavezu obaveštavanja iz ovog stava, ukoliko:

 • - su preduzete odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena, a posebno ako je kriptozaštitom ili drugim merama onemogućena razumljivost podataka svim licima koja nisu ovlašćena za pristup ovim podacima;
 • - su preduzete mere kojima je obezbebeđeno da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • - bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava. U tom slučaju, La Fantana će da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

KONTAKT PODACI:

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom Politikom, ili Vam je potrebna pomoć u ostvarivanju Vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati na sledeći način:

Poštom, na adresu: La Fantana, Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd, Srbija ili E-mailom na adresu office@lafantana.rs ili na kontakt telefon: 011/30-52-600

Kontaktirajte nas

Obaveštenje u vezi sa informacijama koje se pružaju prilikom prikupljanja