Powered by Smartsupp

Pravila i uslovi prodaje

U daljem tekstu definisana su pravila korišćenja web sajta www.lafantana.rs, kao i uslovi prodaje proizvoda istaknutih na navedenom web sajtu. Uslovi prodaje biće primenjeni na svaku prodaju proizvoda istaknutih na web sajtu www.lafantana.rs, bez obzira na način obavljanja trgovine – online preko e-shopa https://shop.lafantana.rs, ličnim nuđenjem, ili na bilo koji drugi način.

1. Definicije:

Web sajt www.lafantana.rs (u daljem tekstu “Web sajt”) je vlasništvo privrednog društva LA FANTANA DOO BEOGRAD (u daljem tekstu “La Fantana”), sa sedištem u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija, br. 12g, matično broj: 17535480; PIB: 103228707, e-mail: office@lafantana.rs , br. telefona 011/3052600.

Web sajt je alat za besplatnu prezentaciju proizvoda, događaja, komercijalnih akcija i usluga koje nudi La Fantana, pristupanjem/korišćenjem istog. U ovom dokumentu, izraz “Web sajt” označava i odnosi se na bilo koji deo navedenog Web sajta i/ili njegovog sadržaja.

Korisnik je svako fizičko ili pravno lice koje posećuje web sajt, koje ima priliku da se informiše o proizvodima, uslugama, komercijalnim akcijama La Fantana i da izvrši kupovinu (online, ili na drugi način koji La Fantana omogući).

Sve usluge koje su implementirane u okviru Web sajta podležu istim uslovima, osim ako nemaju jasno formulisane uslove korišćenja.

Sadržaj web sajta: sve informacije sadržane na web sajtu u obliku teksta, podataka, softvera, audio ili video datoteka, statičnih slika, elemenata WEB grafike, grafika, simbola, programa i bilo kojih drugih podataka.

Porudžbina/Kupovina/ Online kupovina – zahtev Korisnika za isporuku Proizvoda istaknutih na Web sajtu

2. Korišćenje Web sajta. Sadržaj.

2.1. Sadržaj Web sajta je vlasništvo La Fantane i partnerskih društava koja će biti naznačena i kao izvor sadržaja.  Isti se može preuzeti, emitovati, prodati ili preneti na bilo koji način samo uz pisanu saglasnost La Fantane.

2.2. Sadržaj web sajta je zaštićen važećim propisima o autorskim i srodnim pravima.

2.3. Korišćenje bilo kojih elemenata iz sadržaja web sajta bez saglasnosti  La Fantane povlači odgovornost Korisnika, u skladu sa važećim propisima.

2.4. Saopštavanje bilo kojih informacija ili podataka u obliku poruke, teksta, slike, audio i/ili video datoteke ili bilo koje druge vrste materijala, nezavisno od njihovog načina objavljivanja ili prenosa (javno ili pojedinačno), od strane bilo kog fizičkog ili pravnog lica, osim La Fantane, vrši se na isključivu odgovornost lica koje je izvor ovih materijala, odnosno lica koje saopštavanje vrši. La Fantana nije ni na koji način odgovorna za sadržaj ili način objavljivanja ovih saopštavanja.

2.5. Korisnicima ovog Web sajta je izričito zabranjeno korišćenje, kako web sajta tako I usluga koje se pružaju ovim putem, u svrhu preuzimanja, otpremanja, objavljivanja ili prenošenja bilo kojih informacija čiji je sadržaj nezakonit, povređuje prava intelektualne svojine, ili je u suprotnosti sa dobrim moralom ili javnim redom.

2.6.LLa Fantana ima pravo (ali ne i obavezu) da obriše sve takve sadržaje identifikovane na Web sajtu i ni na koji način nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat radnji koje su opisane u prethodnim stavovima.

2.7. La Fantana zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave:

- izmeni ili doda nova pravila i ograničenja vezano za sadržaj Web sajta;

- izmeni ili ažurira bilo koju uslugu ili pravo korišćenja bilo koje usluge;

- izmeni Pravila i Uslove korišćenja web sajta i bilo koje druge komercijalne uslove;

2.8. La Fantana ne preuzima odgovornost za:

- kašnjenja ili nemogućnost pristupa/korišćenja web sajta,

- izmene, obustave ili prekid rada web sajta, u celosti ili delimično,

- izmene ili brisanje materijala objavljenih na sajtu.

3. Korišćenje/pristup Web sajtu www.lafantana.rs, Registracija na Web sajtu

3.1. Korišćenjem/pristupom web sajtu www.lafantana.rs svi Korisnici izričito potvrđuju činjenicu da su upoznati i da se slažu sa ovim Pravilima I Uslovima.

3.2. Korišćenje web sajta www.lafantana.rs od strane Korisnika ostvaruje se na njihovu sopstvenu odgovornost.

3.3. Radi korišćenja usluga koje nudi web sajt – ako je potrebno popunjavanje obrasca za registraciju, kreiranje naloga, dobijanje “korisničkog imena” i lozinke – Korisnicu su obavezni da pruže tačne i potpune podatke u skladu sa obrascem za registraciju i da obnove, kada situacija to zahteva, podatke o registraciji kako bi isti bili tačni I potpuni.

3.4. Korisnicima je izričito zabranjeno korišćenje lažnih podataka ili ilegalno prenošenje elektronskih poruka ili bilo koje druge komunikacije u ime drugog fizičkog ili pravnog lica, ili u ime bilo kog drugog entiteta.

3.5. U slučaju neovlašćenog pristupa nalogu od strane trećih lica ili nepoštovanja od strane Korisnika propisanog načina korišćenja web sajta, La Fantana ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice koje se usled toga mogu pojaviti.

3.6. U slučaju davanja netačnih ili nepotpunih informacija, La Fantana zadržava pravo da obustavi ili ukine nalog Korisnika i da odbije sve pokušaje korišćenja usluga web sajta.

3.7.Svaka povreda ovih pravila može se prijaviti na adresu: office@lafantana.rs .

4. Ograničavanje/anuliranje prava pristupa/korišćenja web sajta

4.1. La Fantana zadržava pravo, bez obaveze prethodne najave:

- da prekine snabdevanje web sajta (u celosti ili delimično), u bilo kom trenutku,

- da ukine/obriše, u bilo kom trenutku, bilo koji nalog i/ili da ograniči pristup bilo kom Korisniku svom nalogu i/ili web sajtu (na primer ako se utvrdi da Korisnici krše pravila I uslove korišćenja web sajta, ako se pojave tehnički ili bezbednosni problem, itd.).

- da ograniči pristup Korisnicima web sajta ukoliko je prikazani sadržaj s njihove strane nezakonit, povređuje prava intelektualne svojine, sadrži viruse, tekstove koji imaju za cilj razne promotivne kampanje, itd. 

5. Robne marke, Autorsko pravo i Softver

5.1. “La Fantana” Kafune i drugi znaci, logotipi su registrovane robne marke kompanije La Fantana SRL.

5.2. Robne marke La Fantane ne smeju se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu povezani sa La Fantanom, osim ukoliko se prethodno dobije pisana dozvola od strane La Fantane.

5.3. Sve ostale robne marke koje nisu u vlasništvu La Fantane, ali se pojavljuju na ovom web sajtu su vlasništvo njihovog titular koji može ili ne mora biti u ugovornim odnosima sa La Fantanom i/ili sa njenim povezanim licima.

5.4. Ako nije drugačije predviđeno, Web sajt, uključujući sav njegov sadržaj, kao što je dizajn, tekst, grafika, logotipi, slike, audio klipovi, kao I drugi aspekti vezani za web sajt I odnosni sadržaj, zaštićeni su u skladu sa važećim propisima o autorskim pravima i intelektualnoj svojini i predstavljaju vlasništvo La Fantane ili dobavljača odnosnog sadržaja. Sva ta prava su zadržana.

5.5. Korišćenje Web sajta od strane Korisnika ne predstavlja naše odstupanje od bilo kog prava nad ili u vezi sa web sajtom. Osim onog što je izričito dato u ovom dokumentu, Korisnik ne stičete nikakvo pravo, vlasništvo ili udeo na ili u vezi sa našim Web sajtom.

5.6. Svi softverski programi korišćeni na ovom web sajtu su vlasništvo La Fantane i partnerskih društava . Sav sadržaj softvera, njegova izrada i softver u celini, zaštićeni su zakonom o autorskim i srodnim pravima. Bilo koje drugo korišćenje, uključujući reprodukciju, izmenu, distribuciju, prenos, ponovno objavljivanje, prikazivanje ili izvršenje sadržaja ovog web sajta nije dozvoljeno bez prethodno dobijene pisane saglasnosti La Fantane.

6. Saopštenja o komercijalnim događajima i akcijama

6.1. La Fantana može u bilo kom trenutku da pokrene reklamne kampanje i/ili komercijalne akcije u bilo kom odeljku web sajta. Za sprovedene kampanje i promotivne akcije nije potrebna saglasnost Korisnika web sajta.

6.2. Izmena bilo kojih elemenata vezanih za reklamne kampanje i/ili promocije ne zahteva ni u kom obliku saglasnost Korisnika i može se realizovati bilo kad, bez prethodnog saopštenja.

7. Kontakt, Pisana obaveštenja, Saopštenja.

7.1. La Fantana može kontaktirati Korisnike poštom, e-mail-om, kratkim porukama(SMS), upozorenjima ili putem telefona ili pružiti informacije objavljivanjem istih na Web sajtu.

7.2. La Fantana može poslati bilo koje obaveštenje svakom Korisniku bilo na ostavljenu e-mail adresu ili poštansku adresu, ili u slučaju generalnog saopštenja upućenog svim Korisnicima ili Klijentima objavljivanjem informacija na Web sajtu na odgovarajući način.

7.3. Sva vaša saopštenja upućena La Fantani moraju biti u pisanom obliku, na adresu Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd, Rakovica, ili e-mailom na adresu  office@lafantana.rs .

7.4. Ako imate pitanja ili reklamacije u vezi sa našim Pravilima i Uslovima, proizvodima, uslugama ili bilo kojim drugim aspektom, molimo vas da kontaktirate Službu za klijente na Kontakt podatke date na web sajtu.

8. Isporuka

8.1. Isporuke proizvoda La Fantana će vršti besplatno, na teritoriji Republike Srbije.

8.2. Rok isporuke za centar grada sedišta ili ogranaka La Fantane je 48 časova, računajući od dana registrovanja porudžbine. Rok isporuke van centra grada sedišta ili ogranaka La Fantane je 7 dana, računajući od dana registrovanja porudžbine.

8.3 Minimalna vrednost proizvoda za isporuku je 1.200 RSD.

8.4 Ukoliko Korisnik odbije isporuku ili ne obezbedi lice na mestu isporuke da primi isporuku na dan određen za isporuku, smatraće se da je odustao od porudžbine.

8.5 Sve isporuke Korisniku od strane La Fantne će se vršiti po osnovu otpremnica.

9. Pravo na odustanak od porudžbine

9.1. Kupovina i prodaja koja se obavlja preko Web sajta podrazumeva da je između ugovornih strana zaključen ugovor na daljinu, te u tom smislu, Korisnik (tj. kupac) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od porudžbine (tj. ugovora), bez navođenja razloga, pod sledećimi uslovima:

- da u roku od 14 dana od dana prijema robe/proizvoda pošalje La Fantani pismeno obaveštenje o odustanku od porudžbine (tj. ugovora) na obrascu koji se daje u prilogu ovog dokumenta, ili na drugi nedvosmislen način;

obaveštenje o odustanku treba poslati na adresu: Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd, Rakovica ili na e-mail adresu office@lafantana.rs.

9.2U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisinik je dužan da vrati robu La Fantani ili licu ovlašćenom od strane La Fantane, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obaveštenje o odustanku.

9.3 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, La Fantana će Korisniku izvršti povraćaj uplate, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku. La Fantana zadržava mogućnost da odloži povraćaj uplate, dok ne dobije robu koju Korisnik treba da vrati ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao La Fantani, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.

9.4 Povraćaj uplate biće izvršen na tekući račun Korisnika, bez obzira na sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, za šta Korisnik daje izričitu saglasnost pristankom na ova Pravila i Uslove.

9.5 U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik:

snosni isključivo direktne troškove vraćanja robe;

je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat umanjenja vrednosti robe utvrđuje ovlašćeno lice u La Fantani, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Korisniku. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.e utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.

9.6 Kada je u pitanju isporuka proizvda namenjenih za ljudsku ishranu – hrana i piće, koji se dostavljaju zapečaćeni, Korisnik nema pravo odustanka od porudžbine proizvoda koji su otpečaćeni nakon isporuke.

10. Odgovornost za saobraznost. Pravo na reklamaciju

10.1 La Fantana odgovara za saobraznost proizvoda/robe koju Korisnik kupi preko Web sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 49. do 52.).

10.2 Korisnik ima pravo da izjavi reklamaciju La Fantani radi ostvarivanja svojih prava iz čl.

52. Zakona o zaštiti potrošača (Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti), kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka i to:

- Lično, na adresi sedišta La Fantane, ili u bilo kojoj poslovnoj jedinici (ogranku) La Fantane, na teritoriji Republike Srbije;

- pismeno na adresu Patrijarha Dimitrija 12g, Rakovica, Beograd;

e-mailom na office@lafantana.rs

faksom na br. 011/3052610

telefonom na br. 011/3052600

10.3Uz reklamaciju, Korisnik je dužan da La Fantani dostavi račun, ili drugi dokaz o kupovini.

10.4Ukoliko Korisnik izjavljuje La Fantani zahtev za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, isti je dužan da predmetni proizvod preda La Fantani, na adresi sedišta, ili u bilo kojoj poslovnoj jedinici (ogranku) La Fantane, na teritoriji Repbulike Srbije.

10.5U zahtevu za otklanjanje nesaobraznosti, Korisnik treba da se izjasni o njegovom zahtevu za rešavanje iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača Korisnik ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za La Fantanu, korisnik ima pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji. U periodu od 6 meseci od kupovine Korisnik ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Korisnika, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Korisnika.

10.6U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije La Fantana će pisanim ili elektronskm putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba.

10.7Korisnik je dužan da proizvod preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je isti popravljen i spreman za preuzimanje - isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se Korisnik na nesumnjiv način odrekao prava svojine na proizvodu (napuštanje stvari), te isti prelazi u svojinu La Fantane, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).

11. Vansudsko rešavanje sporova

11.1. Korisnik ima pravo da pokrene postupak vansudskog rešavanja spora koji proistekne iz poslovnog odnosa sa La Fantanom, a u vezi prodaje proizvoda istaknutih na Web sajtu, u skladu sa članovima 148. do 169. Zakona o zaštiti potrošača.

11.2. La Fantana ima zakonsku obavezu da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja spora, koji Korisnik pokrene, u skladu sa prethodnim stavom.

12. Tehnička roba – servis i rezervni delovi

12.1. Za tehničku robu La Fantana obezbeđuje sve potrebne servise, rezervne delove, održavanje i opravku u periodu u kojem odgovora za nesaobraznost proizvoda, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

12.2. Nakon proteka perioda u kojem La Fantana odgovora za nesaobraznost, ista ne obezbeđuje servise, rezervne delove, održavanje i opravku proizvoda.

13. Isključenje i Ograničenje odgovornosti La Fantana

13.1. La Fantana isključuje svaku odgovornost (bilo po osnovu ugovora ili po bilo kom drugom osnovu) koja proizilazi ili je u vezi sa pristupom ili korišćenjem Web sajta www.lafantana.rs ili bilo kog drugog web sajta sa kojim je Web sajt www.lafantana.rs povezan, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim propisima. Ovo isključenje se primenjuje ali se ne ograničava na:

- štete nastale usled nedostupnosti web sajta ili tehničkih nedostataka Web sajta;

- gubitak podataka;

- gubitke nastale usled napada tipa uskraćivanje usluge, virusa ili drugih tehnološki štetnih materijala;

- gubitak prihoda ili dobiti ili očekivane dobiti;

- gubitke kao rezultat okolnosti koje ne zavise od naše razumne kontrole i gubitke koji nisu razumno predvidivi.

14. Razno

14.1. Odricanje: Nijedno naše odricanje od bilo kojih odredbi ovih Pravila i Uslova ne proizvodi efekte ako se izričito ne naznači da je reč o odricanju i ako vam nije saopšteno u pisanom obliku.

14.2. Ništavost: Ukoliko bilo koji nadležni organ odluči da bilo koja odredba ovih Pravila i Uslova nije validna, da je nezakonita ili neprimenjiva shodno primenjivom zakonu, ta odredba će biti izmenjena I protumačena tako da se na najbolji način sprovedu ciljevi inicijalne odredbe u meri u kojoj to dozvoljava zakon. Preostale odredbe ostaju na snazi.

14.3. Integralnost Sporazuma: ova Pravila korišćenja i uslovi prodaje sadrže celokupni dogovor između vas I nas vezano za korišćenje naših Web sajtova. Nijedno izlaganje niti izjava, usmena ili pisana, koja nije uključena u Pravila i Uslove neće biti obavezujuća ni za vas ni za nas, ako nije saglasno dogovorena u pisnom obliku između vas I nas.

Preuzmite obrazac za odustajanje od kupovine